ΙΔΡΥΣΗ : ●   Το Γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1978 από τον Κωνσταντίνο
Π. Ηλιόπουλο,
Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ - Συγκοινωνιολόγο
M.Sc. (Leeds, UK)  με  την  επωνυμία  Γραφείο  Μελετών
Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.
●   Το έτος 1996 μετατράπηκε σε ΕΠΕ με την επωνυμία
    Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ.
ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ :
Το Γραφείο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων για Μελέτες Δημοσίων Επενδύσεων, με Αριθμό Μητρώου 460, για τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
●  μελέτες συγκοινωνιακών έργων
●  μελέτες λιμενικών έργων
●  στατικές μελέτες
●  τοπογραφικές μελέτες.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Από την ίδρυση του το Γραφείο έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα μεγάλο αριθμό δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.